eripedagoog

Eesmärgid:

  1. Eripedagoogi põhitegevus on AEV lapse arengu suunamine eesmärgiga soodustada psüühiliste protsesside ja isiksuse arengut, esmase puude vähendamine ja teiste puuete vältimine pedagoogiliste vahenditega, lapse potentsiaalsele arenguvallale vastava õpikeskkonna kujundamine. 
  2. Pedagoogide, s h eripedagoogi põhitegevuseks on toetada õppijate arengut luues selleks sobiva keskkonna ning kavandades ja viies läbi erinevaid arendavaid tegevusi. 
  3. Lapsevanemate nõustamine ja koostöö = kolmapäeviti, eelneval kokkuleppel, info vahendamine lapse rühmaõpetajate kaudu.
  4. Pedagoogide nõustamine ja koostöö.  Lasteaia meeskonnatöös osalemine. 
  5. Tugimeeskonna ümarlaudades osalemine eesmärgiga: juhtumite analüüs, ühiste tegevuste kaardistamine jne.
  6. Koostöö erinevate ametite/huvigruppidega.

Lasteaias töötab eripedagoogina Lia Kirotar. Tugispetsialisti abi saavad kõik abivajavad 3 – 7 aastased lapsed.